rights and obligations Yazının devamında FSE'nin güncel tüzüğünü bulabilirsiniz.

Football Supporters Europe (FSE)

Tüzük

Giriş
FSE’nin çalışmaları, futbolun uluslar arası çapta yakaladığı büyük başarısının önemli ölçüde taraftarların katkısına bağlı olduğu anlayışına dayanır.
Futbol bir kültürün, özellikle gençlik kültürünün bir parçası olarak kabul edilir. Modern futbolun endüstriyelleşme ile birlikte geçirdiği dönüşüm ve yarattığı sosyal değişimler, bir yandan taraftarlar arasındaki tansiyonu yükseltirken diğer yandan kulüpler ile futbol otoritelerinin arasını açtı. Bazı sosyal gruplar ve topluluklar futbol dünyasından uzaklaşıp yalnızlaşırken, ırkçılık ve şiddet ciddi problemler olarak var olmaya devam etti.
Futbol taraftarlarının organize olarak bir araya geldiği, otoriteler tarafından ciddiye alınarak tanındığı, endişe ve isteklerinin dikkate alındığı ve diyalog kurularak karar alma mekanizmasının bir parçası yapıldığı ülkelerde ortaya çıkan problem sayısının gözle görülür şekilde azaldığı kaydedilmiştir. Bu durum futbolu ve kulüpleri daha çekici hale getirirken; maça gitme oranlarını arttırmış, futbol alanlarındaki atmosferi iyileştirmiş ve toplumun etkin biçimde katılımını sağlamıştır. FSE’nin gerçekleştirdiği aktiviteler şu temel esaslara dayanır:
 
 Sosyal altyapı, yetenek, din, vicdan, cinsiyet, cinsel eğilim ve yaş temellerinde oluşabilecek her türlü ayrımcılığa karşı olma
 Fiziksel ve sözlü şiddeti reddetme
 Taraftar merkezli oluşumları güçlendirme
 Fair-Play ve iyi yönetim gibi değerlere sahip olan pozitif taraftar ve futbol kültürünü destekleme
 
Oyunun başarısı sınırları aştığından, kendine özgü problemler geliştiriyor. Avrupa futbol taraftarları
birliğinin varlığı oyunun yarattığı sosyal problemlerin belirlenmesine ve sporun yarattığı pozitif değerlerin yüceltilmesine katkı sağlayacak kültürler arası tecrübe aktarımına, iletişim fırsatlarının artmasına ve demokratik bir temsil ortamı oluşmasına fırsat yaratır.
Tüm bunların ışığında, FSE aşağıda yer alan.
 
 
Dernek tüzüğünü kabul eder:

1 İsim, merkez, mali yıl

 1. Derneğin ismi Avrupa Futbol Taraftarları e.V.dir. Kısaca FSE olarak anılır.
 2. Derneğin merkezi Almanya/Hamburg’tadır ve kulüpler, topluluklar, dernekler listesinde [Vereinsregister] VR20279 koduyla yer alır.
 3. Mali yıl olarak takvim yılı kabul edilir.

2 Vergi Muafiyeti

 1. Alman vergi kanununun(AO) vergi imtiyazı ile ilgili hükmünde belirtilen kapsamda FSE kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Derneğin amacı uluslararası anlayışı, toleransı, kadın ve erkek eşitliğini ve demokratik ilkeleri yaygınlaştırmaktır. Dernek kar amacı gütmeyen aktivitelerle ilgilenir, birliğin asıl amacı kendi ticari çıkarlarını düşünmek değildir.
 2. Derneğin mali kaynakları sadece oluşumun amaçlarına yönelik kullanılabilir. Derneğin üyeleri mali kaynaklardan pay almaz. Üyeler, üyelikten ayrılma sürecinde derneğin sahip olduğu varlıklar üzerinde hiçbir hak iddia edemez; hiç kimse derneğin amaçları dışında ya da orantısız olarak yüksek harcamalardan fayda sağlayamaz.

3 Derneğin Hedefleri ve Sorumlulukları

Tüzükte yer alan hedeflere ulaşılabilmesi için belirlenen yollar şunlardır:
 1. Spor sahalarındaki kültürel paylaşımı sağlayabilecek, yapılması amaçlanan değişiklikleri belirleyerek Avrupa’daki spor otoriteleriyle paylaşabilecek, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden taraftarların oluşturacağı, demokratik prensiplere ve karşılıklı anlayış ilkesine bağlı demokratik ve katılımcı bir organizasyonu destekleme, teşvik etme(örneğin, üyeler arasında farklı kültürel anlayışların (taraftar kültürü dahil) ve girişimlerin sunulduğu toplantılar gerçekleştirme; farklı ülkelerden insanların kültürel anlayışları (taraftar kültürü dahil) ve beklentileri hakkında bilgilendirici kampanyalar yapma; futbol taraftarlarının temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağı uzlaştırıcı ve bilgilendirici aktiviteler organize etme)
 2. Demokratik bir gelişim sürecinin parçası olmak adına başta genç futbol taraftarları arasında olmak üzere, taraftarları sorumlu bir iç organizasyon yapma yolunda destekleme; ayrımcılığa karşı hareketleri, şiddet karşıtlığını ve farklılıklara hoşgörü gösterebilme anlayışını besleme
 3. Avrupa’nın birçok bölgesinde düzenli olarak seminerler, toplantılar, görüşmeler düzenleyerek taraftarları ve futbol dünyasının diğer temsilcilerini bir araya getirmek suretiyle spor organizasyonları, taraftar kültürü, gelenekleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmasını sağlama (örneğin kulüplerin, derneklerin ve taraftar gruplarının organizasyon yapıları ve farklı ülkelerden kulüplerin ortak metotlar belirlemesi gibi konular hakkında)
 4. Şiddeti ve suç içeren davranışları önlemek amacıyla, başta taraftar temsilcileri olmak üzere futbol taraftarlarına ve uluslararası maçlara/turnuvalara katılan diğer insanlara önleyici sosyal bilgiler verme ve destek sunma
 5. Taraftar gruplarını, organizasyonlarını ve taraftarlarla ilgili girişimlere yardımcı olmak ve onları desteklemek; başta (genç) futbol taraftarları arasında yaygın olanlar olmak üzere, kültürlerarası etkileşimi arttıracak uluslararası değişim programlarına gelişmeleri için destek sağlayarak farklı ülkelerdeki taraftarların farklı kültür ve gelenekleri tanımasını sağlama
 6. Futbolu eğitici bir temelde halkla ilişkiler ve kampanya çalışmalarıyla kullanarak hoşgörüyü (ayrımcılık, ırkçılık, anti-Semitizm, cinsiyetçilik, homofobi vb dışlayıcı davranışlara karşı çıkma anlayışını), fair-play ruhunu ve cinsiyet eşitliği anlayışını yüceltme
 7. Derneğin aktiviteleri ve farklı ülkelerdeki futbol taraftarlarının yaptığı kampanya ve etkinlikler hakkında bilgilendirici içeriğe sahip çeşitli yazılı ve görsel yayınlar üretme
 8. Taraftarlarla ve sporun organizasyonuyla alakalı mevzuatlar, yönetmelikler, düzenlemeler ve yasa metinleri içeren bir bilgi havuzu geliştirme (örneğin kulüplerin, derneklerin ve taraftar gruplarının organizasyon yapıları, farklı ülkelerden kulüplerin ortak metotlar belirlemesi ve taraftar davranışlarının kültürel yapıları hakkında)
Dernek sorumluluklarını yerine getirebilmek adına tam ya da yarı zamanlı çalışanlar istihdam etmek konusunda yetkilidir.
 

4 Üyelik

 1. Derneğin amaçlarını benimseyen ve temel prensiplerini aktif olarak destekleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte, temsilcilerini delege olarak atayan organize olmuş gruplar FSE’ye üye olabilirler. Avrupa’nın futbol yönetim organı olan UEFA’nın tüm üyelerinin oluşturduğu yapı derneğin Avrupa tanımını oluşturur. Her bir ülke, Ulusal Futbol Federasyonu olan bir ulus olarak sayılır.
 2. Üyeliğin kabulü için başvurular yazılı olarak (e-mail ve on-line başvuru dahil), dernek tüzüğüne göre FSE Komitesi tarafından atanan FSE Koordinasyon Ekibi tarafından alınır.
 3. FSE üyeliği üyenin ölümüyle, gönüllü olarak üyelikten ayrılmayla, üye olan organize grubun tüzel kişiliğinin son bulmasıyla, Dernek tarafından ihraç olunması halinde ya da FSE’nin kendini feshetmesiyle son bulur.
 4. Üyelikten gönüllü olarak ayrılma işlemi herhangi bir zamanda, içinden bulunulan mali yılın sonunda yürürlüğe girmek üzere, FSE Komitesi’ne ya da FSE Komitesi tarafından atanan yetkili bir kurula başvurularak yapılabilir.
 5. FSE’nin hedeflerine ve temel prensiplerine karşı çıkıldığı ya da Dernek’e karşı olan yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda FSE Yönetimi kararıyla üyelikten ihraç ya da üyeliğe engel olma yaptırımları uygulanır. İhraç olmuş üyeler Olağan Genel Kurul’da itiraz hakkına sahiptir. Genel Kurul kararı nihai karardır. İtirazı görüşülecek olan üye Genel Kurul’a davet edilir ve itirazı ile ilgili konuşma hakkına sahiptir. Başvurular 3’te 2 çoğunluğun oylarıyla karar bağlanır.

5 Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri

 1. Avrupa Taraftarlar Birliği E.V üyelerinden üyelik aidatı tahsil edebilir. Aidatın şekli ve miktarı “üyelik ücretleri çizelgesi” kapsamında SE Komitesi’nin önerileri göz önüne alınarak Genel Kurul tarafından belirlenir.
 2. Üyeler FSE tarafından düzenlenen aktivitelere ve toplantılara katılma hakkına sahiptir. FSE’nin sunduğu hizmet ve yayınların kullanımı üyeler için –aksi belirtilmedikçe- üceretsizdir.
 3. FSE üyeleri;
a. FSE’nin temel prensiplerine uygun davranmak, bu prensipleri desteklemek ve diğer üyeleri de bu yönde teşvik etmek
b. Kurumun hedef ve ödevlerini yerine getirmek ve desteklemek
c. Üyelik aidatlarını zamanında ödemek ve üzerinde uzlaşılan diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır
 

6 Derneğin Organları

FSE’nin organları şunlardır:
 1. Genel Kurul
 2. FSE Komitesi/Yönetim Kurulu
 3. FSE Koordinasyon Ekibi
 4. Konularına gore özelleşmiş alt gruplar
 5. İç denetçiler

7 Genel Kurul

 1. FSE olağan Genel Kurulu iki yılda bir kere, FSE Komitesi ya da FSE Komitesi adına FSE Koordinasyon Ekibi tarafından toplanır.
 2. FSE Komitesi ve FSE Koordinasyon Ekibi yıllık raporlarını ve finansal tabloları Genel Kurul’a sunar, iç denetçiler bşr denetçi raporu sunacaklar. Ardından Genel Kurul yönetimi ibra edip etmeme konusunda karar verir.
 3. Genel Kurul, yapılacağı tarihten en az 8 hafta önce FSE Komitesi ya da FSE Komitesi adına FSE Koordinasyon Ekibi tarafından duyurulmalıdır.
 4. FSE Komitesi ya da FSE Komitesi adına FSE Koordinasyon Ekibi; kurumun menfaatleri gereği gerekli gördüğü ya da FSE Komitesi ya da FSE Komitesi adına FSE Koordinasyon Ekibi tarafından talep edildiği durumlarda, FSE üyelerinin ¼’ünün imza vermesi halinde Olağanüstü Genel Kurul toplayabilir.
 5. Görevde olan FSE Komitesinin görev süresinin dolmasının ardından, FSE Genel Kurulu yeni bir komite seçer. Yeni bir FSE Komitesi (ya da aynı komite tekrar) seçilene kadar, bir önceki FSE Komitesi üyeleri görevde kalacaktır.
 6. İç denetçilerin görev süresi sonlandığında genel kurul yeni iç denetçi(ler) seçecektir. Yeni iç denetçi(ler) (ya da aynı iç denetçi(ler)) seçilene kadar, bir önceki iç denetçiler görevde kalacaktır.
 7. Genel Kurul, kurumun hiyerarşik olarak en tepedeki organıdır ve FSE Komitesi’nin aktivitelerini doğrudan yönetme gücüne sahiptir.

8 Oy verme hakkı

 1. Şartlara uygun olarak kabul edilip davete katılan 14 yaş üzeri tüm üyeler, genel kurulda oy verme hakkına sahiptir. Oy verme hakkı öncelikli olarak, ilgili üyenin çalışma alanının ana coğrafi bölgesine göre düzenlenir.
  • a. Normal kişilerin oy verme hakkı, kişi başına bir oy ile sınırlandırılmıştır.
  • b. Resmi kişiler, gayrı resmi olarak organize olmuş taraftar grupları ve taraftarla ilgili örgütler ve öncelikli olarak yerel bazda aktif olan girişimler, aday gösterilen bir delege tarafından; delege kurula katılamazsa, daha önceden atanmış bir vekil tarafından genel kurulda temsil edilebilirler.
  • c. Resmi kişiler, taraftar birlikleri(gayri resmi olarak örgütlenmiş ya da resmi kişiler tarafından örgütlenmiş) ve taraftar ile ilgili örgütler ve öncelikli olarak ulusal/pan-Avrupa düzeyinde aktif düzeyinde aktif olarak girişimler, aday gösterilen bir delege; delege kurula katılamazsa, daha önceden atanmış bir vekil tarafından genel kurulda temsil edilebilirler. Öncelikli olarak ulusal-pan Avrupa düzeyinde aktif olan üyelerin oy verme hakkı, kişi başına on oy ile sınırlandırılmıştır.
 2. FSE Koordinasyon Ekibi, üyelik başvurusu için sağlanan bilgiye göre oylama sınıflandırmasını belirlemelidir.
 3. Yerel ve ulusal-pan Avrupa üyelerinin delegeleri ya da onların daha önceden atanmış vekilleri, FSE genel kurulunda oy vermek hakkı olan delegeler olarak en fazla bir ulusal-pan Avrupa ve en fazla bir yerel üyeyi temsil edebilirler.

9 FSE Komitesi

 1. FSE Komitesi/Heyeti şunlardan oluşur:
  • - 9 (2) de belirtilen şartlara göre belirlenen ve genel kurulda seçilen bir dizi özel temsilciler
  • - FSE Koordinasyon Ekibi/Yönetimi
  • - Her konuyla ilgili bölüm başkanları
 2. FSE Komitesinin boyutu daima seçilebilir komite üyelerinin üçte ikilik bir çoğunluğunu garanti etmelidir. Genel kurulda seçilen FSE Komite/Heyet üyelerinin sayısı seçim sırasındaki on-topic bölüm müdür/ yönetim üyelerinin sayısına göre belirlenmelidir. Genel kurul tarafından seçilmiş olmayan böylece belirlenen Komite üyelerinin sayısı üçte bir oranında artırılır.
 3. Bir ülkeden FSE Komitesi seçilen üye sayısı, seçilen FSE Komitesi üye tam sayısının üçte birini geçemez.
 4. Bir FSE Komite üyesinin görev süresi dolmadan görevini bırakması durumunda, diğer komite üyeleri oy birliğine vararak alacakları bir karar ile dönem sonuna kadar yeni bir üye tayin edebilirler.
 5. FSE Koordinasyon Ekibi ve on-topic bölünmeler başları tam zamanlı olarak çalıştırılabilir.
 6. FSE Komitesi seçilmiş üyeleri genel kurul toplantısında salt çoğunluk oyu iki senelik bir süre için seçilir. Yeni bir FSE komitesi seçilene kadar onlar görevde kalırlar.
 7. Komite üyeleri yeniden seçilebilirler.
 8. Tüm Komite üyeleri Dernek veya özel temsilcileri üye olmalı ve 18 veya üzerinde olmalıdır.
 9. F SE Komitesi ve özel temsilcilerinin özellikle aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:
  • a. Yıllık bütçe, bir eylem planı, gerekirse, bir yıllık faaliyet raporu ve mali rapor hazırlamak
  • b. Genel toplantılara katılmak
  • c. Genel kurulda sunulan önergeleri hazırlamak ve uygulamak
  • d. Genelde toplantılar arasında FSE Komitesi ve özel temsilciler Derneği çıkarlarını gözetir ve bir sonraki genel kurula kadar ertelenmesi mümkün olmayan her kararı alır.
 10. Her komite üyesi bir oya sahiptir. Bu noktada aksi belirtilmemişse, FSE Komitesinin kararları toplana gerekli oyların salt çoğunluğu ile alınır. Kararların on-topic bölümünü ya da yönetimi etkilediği yerlerde, çeşitli özel temsilciler şunlar ile ilgili konularda oy hakkına sahip değildir:
  • - İlgili kişinin görevden uzaklaştırılması
  • - On-topic bölümü feshi
  • - Tam zamanlı istihdam varlığı, niteliği ve kapsamı

10 FSE Koordinasyon Ekibi/Yönetimi

 1. FSE Komitesi/Heyeti, yönetim üyelerini(FSE Koordinasyon Ekibi), FSE Koordinasyon Ofisine dayanarak, Alman Medeni Kanunu bölüm 30 maddesi anlamı dahilinde özel temsilcileri olarak, atama ve görevden alma hakkına sahiptir.
 2. Şüphe durumunda, bölüm 30 uyarınca FSE Koordinasyon Ekibi / Yönetim ajansı gücünü BGB tüm yasal işlemleri kapsar.
 3. FSE Koordinasyon Ekibi FSE Komitesi kalıcı bir yere sahiptir.
 4. Bir üst düzey kurumu olarak, FSE Komitesi FSE Koordinasyon Ekibini yönlendirme ve gerçekleştirdiği çalışmaları izleme gücüne sahiptir.
 5. FSE Koordinasyon Ekibi en az üç ayda bir derneğin son durumunu FSE Komitesine bildirecektir.

11 On-Topic Bölümler

 1. On-topic bölmeler, FSE’nin belli bir düzeyde uzmanlık gerektiren hedef ve sorumlulukları dahilinde, örgütsel verimliliği artırmak ve faaliyet belirli alanlarını geliştirmek için hizmet eder.
 2. Bir on-topic bölümünün kurulması veya kapatılması FSE Komitesinin üçte iki çoğunluk kararını gerektirmektedir.
 3. Bir on-topic bölümünün yapısı gereksinime bağlı olarak farklı yapılarda çeşitli sayılar alabilir. Kurumumuzda, üyelik bazında geniş bir ağ şeklinde, gayri resmi bir komite bazında veya bir danışma hizmeti olarak yapılandırılabilir.
 4. Her on-topic bölümü, bölümü FSE Komitesinde kalıcı bir yerde temsil eden bir başkan atar. Bölüm başkanları, özel FSE Komitesi temsilcileri olarak düşünülebilir. Şüphe durumunda, ajansın yetkileri bölümün normal iş akışında meydana gelen tüm yasal işlemleri kapsar.
 5. Her on-topic bölümüne ayrılan bütçeler yıllık ve mali raporlar şeklinde, her mali yıl sonunda FSE Komitesine sunulmalıdır. Geçici raporlar da, genel kurulda genel mali rapora dahil edilmek için zamanında sunulmalıdır.
 6. FSE Komitesi, on-topic bölümlerinin tüm aktivitelerini yönlendirme yetkisine sahiptir.

12 İç denetçiler

 1. Genel Kurul, en az bir ve en fazla iki iç denetçi seçer.
 2. İç denetçi(ler), süresi bir kez uzatılabilmek koşuluyla, genel kurulda salt çoğunlukla iki senelik sure için seçilir. Yeni iç denetçi(ler) seçilene kadar görevde kalır(lar).
 3. İç denetçi(ler), FSE Anayasası’nın 6. maddesine gore, FSE Komitesi ve FSE Koordinasyon Ekibi üyesi olamazlar.
 4. İç denetçilerden en az birinin finans ve Alman hukukunda vergilendirme hususunda detaylı bilgi sahibi olması tercih edilmektedir.
 5. İç denetçiler, özellikle gelir-gider, nakit ve nakit benzerlerinin yeterli muhasebesi üzerine olmak üzere, dernek hesaplarının ve yıllık mali tablonun içerik incelemesinden sorumlu olacaktır.
 6. İç denetçi(ler), incelemelerine dair yazılı bir rapor hazırlamalı ve uygulanabilir olduğu takdirde uygun şekilde imzalamalıdır. İncelemelerinin sonuçlarını her genel kurula bildirmek zorundalardır.

13 Kararların Kaydı

Genel kurullarda ve FSE Komitesi toplantılarında alınan kararlar yazılı olarak kayda alınmalı ve atanan bir yazman tarafından imzalanmlalıdır.

14 Tüzük ve Fesihde Değişiklikler

 1. Genel kurul tüzükle ilgili tüm kararları almalıdır. Tüzük değişiklikleri, mevcut dernek üyelerinin üçte ikilik bir çoğunluğunun onayını gerektirmektedir.
 2. Tüzükle ilgili değişiklik önerileri, genel kuruldan en az 30 gün önce FSE Koordinasyon ekibine yazılı olarak gönderilmelidir. Öneriler genel kuruldan yedi gün önce yayınlanmalıdır.
 3. Dernek, ancak, bu amaç ile en az bir ay önceden duyurulmuş bir genel kurulda mevcut tüm üyelerin üçte ikilik çoğunluğunun onayı ile fesh edilebilir.
 4. Derneğin feshi ya da kapanması ya da vergi ayrıcalıklı amaçlarının sona ermesi üzerine, varlıkları uluslar arası anlayış ve sporun gelişiminde kullanılmak üzere, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişi veya başka bir vergi ayrıcalıklı kuruluşa intikal ettirilir.
 5. Kamu kurumu ve diğer vergi ayrıcalıklı varlık, derneğin feshi veya kapanışı veya 14(4) bölümüne uygun olarak vergi ayrıcalıklı işlemlerinin sona ermesi üzerine, FSE Komitesi tarafından derneğin feshi veya kapanması durumunda veya vergi ayrıcalıklı işlemlerinin sona ermesi durumunda, tüm komite üyelerinin üçte ikilik bir çoğunluğunun onayı ile seçilir.

15 Tüzüğün Yürürlüğe Girmesi ve Geçiş Düzenlemeleri

 1. Bu tüzük; dernek, kulüp ve birliklerin kaydına geçtikten bir gün sonra geçerli hale gelir.
 2. Dernek organları, tüzük tescil edilmeden önce tüzüğe dayanarak kararlar alabilir ki bu kararlar tescil üzerine aktif hale gelirler
 3. Mevcut dernek organları bu tüzüğün kabulü üzerine genel kurul farklı yasal halefi organları atayana kadar çalışmalarına devam ederler.
 4. 5 Temmuz 2015 tarihli Genel Kurul’da, FSE Komitesi iki senelik sure için seçilecektir.
 5. 5 Temmuz 2015 tarihli Genel Kurul’da, en fazla iki iç denetçi iki senelik sure için seçilecektir.

 

İLETİŞİM

Football Supporters Europe eV

Koordinationsbüro

Postfach 30 62 18
20328 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 370 877 51
Fax: +49 40 370 877 50
Email: info@fanseurope.org

Künye